top of page

Algemene Voorwaarden van Market-Ai

Sectie 1: Definities
 • "Market-Ai" verwijst naar het bedrijf gevestigd in Dordrecht, gespecialiseerd in webdesign, marketing, online aanwezigheid en andere gerelateerde diensten.

 • "Cliënt" of "Opdrachtgever" verwijst naar de persoon, personen, of entiteit die een overeenkomst met Market-Ai aangaat.

 • "Diensten" omvatten, maar zijn niet beperkt tot, webdesign, marketing, betaalde advertenties, contentproductie en data-analyse.

 • "Derde Partijen" omvat, maar is niet beperkt tot, elk bedrijf of individu dat geen partij is bij de overeenkomst tussen Cliënt en Market-Ai.

Sectie 2: Aanbod en Acceptatie
 • Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij expliciet anders vermeld.

 • Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van beide partijen.

 • Specifieke wensen en voorwaarden dienen vooraf schriftelijk te worden vastgesteld.

Sectie 3: Tarieven en Betaling
 • Alle vermelde tarieven zijn exclusief BTW en eventuele bijkomende kosten. Deze extra kosten kunnen onder andere, maar zijn niet beperkt tot, kosten voor domeinregistratie, e-mailadressen, webhosting en advertentiekosten omvatten.

 • Klanten dienen betalingen voor marketingdiensten voorafgaand aan de komende maand van dienstverlening te voldoen. Facturen worden verzonden aan het begin van elke maand voor de komende maand.

 • Voor projecten dient de klant een initiële aanbetaling te voldoen voorafgaand aan de start van het project. Facturen voor de initiële aanbetaling worden verzonden na schriftelijke acceptatie van de offerte of overeenkomst.

 • Betalingen dienen te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijnen, zoals vermeld op de factuur of anderszins schriftelijk overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de standaardbetalingstermijn 14 dagen vanaf de factuurdatum.

 • Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, behouden wij ons het recht voor om de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur tot de dag van volledige betaling. Tevens kunnen we, bij gebrek aan tijdige betaling, de levering van onze Diensten opschorten totdat de volledige betaling is ontvangen.

Sectie 4: Levering en Uitvoering
 • Wij voeren onze Diensten uit met redelijke vaardigheid en zorg.

 • Tijdlijnen en deadlines zijn indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor falen of vertraging veroorzaakt door Derde Partijen of omstandigheden buiten onze controle.

Sectie 5: Intellectuele Eigendom
 • Alle creatieve materialen geproduceerd door Market-Ai blijven ons eigendom, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 • De Cliënt verleent ons toestemming om materialen en informatie te gebruiken die nodig zijn voor de uitvoering van de Diensten.

Sectie 6: Klachten en Aansprakelijkheid
 • Klachten dienen binnen 14 dagen na levering van de Diensten schriftelijk te worden ingediend.

 • Onze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

 • Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onze verzekering uitkeert of, indien de verzekering niet uitkeert, tot het bedrag van de overeenkomst.

Sectie 7: Overmacht
 • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Sectie 8: Marketing Specifieke Voorwaarden
 • Wij bieden een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting voor al onze marketingdiensten.

 • Wij kunnen niet garanderen dat uw website een vaste positie zal bereiken in zoekmachineresultaten.

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen in algoritmen of beleid van Derde Partijen die de resultaten kunnen beïnvloeden.

Sectie 9: Privacy en Gegevensbescherming
 • Wij respecteren de privacy van onze cliënten en voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer details over hoe wij met persoonlijke informatie omgaan, zijn te vinden in onze privacyverklaring.

Sectie 10: Vertrouwelijkheid
 • Beide partijen verbinden zich ertoe alle vertrouwelijke informatie die zij over de andere partij hebben verkregen, vertrouwelijk te behandelen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Sectie 11: Beëindiging en Opzegging
 • Beide partijen hebben het recht de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

 • Na beëindiging blijven verplichtingen die bedoeld zijn om voort te duren of van kracht te worden na beëindiging, bestaan, inclusief, maar niet beperkt tot, vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid.

Sectie 12: Wijzigingen in Diensten of Prijzen
 • Wij behouden ons het recht voor om de diensten of prijzen te wijzigen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de cliënt. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de wijzigingen, heeft hij het recht de overeenkomst te beëindigen per de datum waarop de wijzigingen van kracht zouden worden.

Sectie 13: Garanties en Vrijwaringen
 • Wij leveren onze diensten "zoals ze zijn" en wijzen alle expliciete of impliciete garanties van welke aard dan ook af, waaronder garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Sectie 14: Geschillen en Toepasselijk Recht
 • Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen eerst worden geprobeerd op te lossen door middel van onderhandeling of mediation. Indien dit niet lukt, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht.

 • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Sectie 15: Klantverantwoordelijkheden
 • De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte en volledige informatie en medewerking die nodig is voor de uitvoering van de diensten.

Sectie 16: Slotbepalingen
 • Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht 30 dagen na schriftelijke kennisgeving aan de cliënt.

 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Laatste wijziging: 30-09-2023

Door gebruik te maken van de Diensten van Market-Ai, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

bottom of page